flaga brytyjska   flaga niemiecka  
ikona kalendarza   Piątek 14 czerwca 2024 r.      
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Plus
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

62-500 Konin
ul. Marii Dąbrowskiej 8
62-500 Konin, ul. Marii Dąbrowskiej 8
e-mail : sekretariat@pgkimplus.konin.pl
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pgkimplus.konin.pl.

Data publikacji strony internetowej : 2023-01-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji   : 2023-01-27

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
Oświadczenie sporządzono dnia : 2024-03-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, dostępne jest też narzędzie służące do zmiany kontrastu i wielkości czcionek.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janusz Graczyk, e-mail dostepnosc@pgkimplus.konin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 509828044. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Budynek 1 : Biurowiec przy ul. Marii Dąbrowskiej 8
 • Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Marii Dąbrowskiej 8.
 • Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze, nie są dostępne korytarze i pomieszczenia na 1, 2 i 3 piętrze.
 • W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszelkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.
Budynek 2 : Administracyjno-obsługowo-naprawczy przy ul. Marii Dąbrowskiej 8
 • Do budynku prowadzi 1 wejście z terenu zamkniętego przy ulicy Marii Dąbrowskiej 8.
 • Do wejścia nie prowadzą schody. Wejście z poziomu zero.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dla osób na wózkach nie są dostępne korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrze 1.
 • W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszelkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.